W piątek, 13 kwietnia 2018 r., o godz. 12.00 w Instytucie Prymasa Józefa Glempa w Inowrocławiu odbędzie się debata „Szlakiem myśli Marcina Lutra, czyli w co wierzą luteranie?”, w której wezmą udział przedstawiciele środowisk naukowych, reprezentanci dwóch kościelnych tradycji, rzymskokatolickiej i luterańskiej.

    Debata stanowi kolejną z cyklu przybliżającego ekumenizm, w ramach którego również w Instytucie Prymasa Józefa Glempa w Inowrocławiu 10 marca 2017 r. odbyło się spotkanie zatytułowane „Szlakiem myśli Johna Wesleya, czyli w co wierzą metodyści?”. Uczestniczyli w nim: ks. dr hab. Przemysław Kantyka, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i ks. mgr Krzysztof Wolnica z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP.

Prelegenci:

dr hab. Józef Majewski – prof. Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Zakładu Dziennikarstwa i Mediów, na podstawie napisanej pod kierunkiem o. prof. Stanisława Celestyna Napiórkowskiego rozprawy pt. „Nowotestamentalny obraz Matki Pana według katolicko-luterańskiego dialogu w USA” uzyskał na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II stopień naukowy doktora nauk teologicznych, pełnił funkcję redaktora miesięcznika „Więź”, członek Rady Naukowej Laboratorium Więzi, interdyscyplinarnego ośrodka analityczno-badawczego i stały współpracownik „Tygodnika Powszechnego”;

ks. dr hab. Wojciech Medwid – habilitował się na Wydziale Teologicznym Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie, autor artykułów o tematyce luterańskiej: „Pytanie o luterańską tożsamość”, „Sakramenty w ujęciu szesnastowiecznych reformatorów”, „Życie i dzieło Marcina Lutra a spór wokół tez i narodzin Reformacji”;

ks. mgr Michał Walukiewicz – proboszcz parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Toruniu, absolwent Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, dotychczasowy duszpasterz w parafiach we Włocławku, Lipnie i Rypinie, pełnił funkcję proboszcza – administratora parafii w Grudziądzu.

Debatę poprowadzi mgr Justyna Majewska-Michy.

 

Problematyka:
1. Reformacja
31 X 1517 r. ks. dr Marcin Luter, augustiański mnich i profesor teologii, ogłosił w Wittenberdze 95 tez. Dzień ten jest symboliczną datą, punktem orientacyjnym w dziejach Europy i historii Kościoła, oznaczającym z jednej strony nową epokę w życiu religijnym Starego Kontynentu, na którą składa się renesans teologii i pobożności, ponowne sięgnięcie
do źródeł biblijnych, a z drugiej wyodrębnienie się w Kościele Powszechnym nurtu reformacyjnego, z którego w kolejnych latach powstawały niezależne od papiestwa Kościoły ewangelickie. Czy reformacja, wpisana w kontekst dramatycznych wydarzeń polityczno-społecznych XVI-wiecznej Europy, była w sferze religijnej radykalną rebelią czy wyrazem wiary i tęsknoty za Ewangelią?
2. Doktryna
Zainicjowany przez Marcina Lutra ruch odnowy Kościoła, powstały na kanwie krytyki papieskich odpustów i postulatu głoszenia „czystego” Słowa Bożego, rewizji doktryny i nauczania doprowadził do rozłamu w zachodnim chrześcijaństwie i odbił się szerokim echem w Europie, docierając także nad Wisłę i Motławę. Ojciec reformacji jest autorem pojęcia „teologia krzyża” (theologia crucis). Jakie są podobieństwa i różnice doktrynalne między katolikami i luteranami?
3. Eklezjologia
Rok 2016 obchodzony był w Kościele Ewangelicko-Augsburskim (taką nazwę nosi Kościół luterański w Polsce) jako Rok Kościoła. W „Augsburskim Wyznaniu Wiary”, podstawowej księdze wyznaniowej luteranizmu i w „Artykułach Szmalkaldzkich” Marcin Luter ujął istotę Kościoła jako zgromadzenie świętych, w którym się wiernie naucza Ewangelii i należycie udziela sakramentów.
Czym, a może kim zatem jest Kościół dla luteran i czy mówiąc „Kościół” luteranie mają dokładnie to samo na myśli, co katolicy? Jakie są cechy charakterystyczne ewangelickiego rozumienia i przeżywania Kościoła?
4. Liturgia
Nabożeństwo ewangelickie jest różnorodne. Może mieć postać cichego, minimalistycznie uregulowanego czasu modlitwy, w surowo urządzonym kościele, może być również podniosłą liturgią na wzór starokościelnej liturgii mszalnej z kolorowymi strojami liturgicznymi, nakryciami ołtarzowymi, kadzidłem i innymi „akcesoriami liturgicznymi” kojarzonymi bardziej z prawosławiem, rzymskim katolicyzmem czy anglikanizmem niż z tzw. klasycznym nabożeństwem ewangelickim. Nabożeństwem ewangelickim będzie także liturgia przy szpitalnym łóżku z przystąpieniem do Sakramentu Ołtarza czy też nabożeństwo młodzieżowe na polanie lub w lesie poprowadzone w sposób mało sformalizowany. Wszystkie te nabożeństwa będą ewangelickie, bez względu na formę, jeśli w ich centrum będzie lektura Pisma Świętego i kazanie. Liturgie Kościołów ewangelickich podkreślają prymat Słowa Bożego, ale z drugiej strony nie rezygnują ze zmysłowości i obrazu, piękna dźwięku i ciszy.
Jak wygląda nabożeństwo ewangelickie i czy bardzo różni się od mszy rzymskokatolickiej?
5. Idea jedności
Kościoły luterańskie na całym świecie, nie rezygnując ze swojej tożsamości, a raczej odwołując się do niej i na nowo ją odczytując, należą do pionierów dialogu ekumenicznego, rozumianego jako pojednanie i wzajemne poznawanie się podzielonych denominacji chrześcijańskich. Jak luteranie pojmują jedność i jak postrzegają jej widzialną realizację?

 

Wstęp jest wolny, zapraszamy!

 

plakat